ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Το γραφείο και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε την   πολεοδομικές διαδικασίες που σχετίζονται.


ΔΟΜΗΣΗ

 • Έκδοση Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης
 • Τοπογραφικό διάγραμμα για Έγκριση Δόμησης
 • Θεώρηση όρων δόμησης


ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής
 • Κατάθεση φακέλου για σύνταξη πράξης τακτοποίησεως, προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως, λόγω ρυμοτομίας
 • Προετοιμασία και κατάθεση φακέλου για τροποποίηση σχεδίου πόλης
 • Βεβαιώση χρήσεων γης
 • Βεβαίωση πλάτους δρόμου
 • Θεώρηση ορίου απαλλοτρίωσης για επαρχιακές οδούς
 • Κατάθεση φακέλου για χαρακτηρισμό κοινόχρηστων οδών προυφιστάμενων του 1923


ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 1955 – ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

 • Ένταξη ακινήτου στον ν. 4178/13 για τακτοποίηση αυθαιρέτου
 • Δικαιολογητικά για κτίσματα προϋφιστάμενα του 1955 και  έκδοση ΠΙ.ΝΟ.ΠΕ.Κ
Skip to content