ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Η εμπειρία μας , σε συνδυασμό με τον ολοκληρωμένο τοπογραφικό εξοπλισμό που διαθέτουμε, μάς επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών τοπογράφου, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη και τις απαιτήσεις της εποχής.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός μας που απαρτίζεται από UAS (Unmanned Aerial Systems) σε συνδυασμό με λογισμικά πακέτα τεχνολογίας αιχμής που διαθέτουμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Φωτογραμμετρίας.

Παροχές:

  • Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEM)
  • Ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακριβείας για υπόβαθρα σε GIS
  • Αεροφωτογραφήσεις για φωτογραμμετρικές εφαρμογές
  • Αποτυπώσεις προσόψεων κτιρίων
  • Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων και υποστήριξη αρχαιολογικών ανασκαφών
  • Τρισδιάστατα μοντέλα αντικειμένων
  • Ογκομετρήσεις χωματουργικών, εναποτέθεντων υλικών
  • Υπολογισμός λεκανών απορροής υδατορεμμάτων, ποταμών
Skip to content